Στατικές μελέτες

Η στατική μελέτη μιας κατασκευής είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μελέτη, απαραίτητη για την ασφάλεια του φέροντα οργανισμού της.

Σε μια στατική μελέτη προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις όλης της κατασκευής, διαστασιολογούνται και ελέγχονται τα μέλη του δομικού συστήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει το τεύχος εκπόνησης των υπολογισμών, τα σχέδια των ξυλοτύπων καθώς και των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Επιπλέον συνοδεύεται από την εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση του έργου δαπάνης.

Το τεχνικό μας γραφείο διαθέτει, πέρα από το απαραίτητο λογισμικό και την τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία στις στατικές μελέτες, που εξασφαλίζει μια ρεαλιστική προσέγγιση της στατικότητας του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. Τα μέλη του γραφείου είναι άρτια καταρτισμένα όσον αφορά στους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς. Επιτυγχάνουμε να πραγματοποιούμε στατικές μελέτες που σέβονται πρωτίστως την ασφάλεια της κατασκευής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την μέγιστη εξοικονόμηση στην υλοποίηση του έργου.