Επιμετρήσεις

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων για οποιοδήποτε τεχνικό έργο ή τμήμα έργου.

 Οι αναλυτικές επιμετρήσεις μας παραδίδονται άμεσα και συνοδεύονται από τα απαραίτητα διευκρινιστικά σχέδια λεπτομερειών. Οι επιμετρήσεις παρουσιάζονται με σαφήνεια, οι υπολογισμοί εκτελούνται με συνέπεια και πραγματοποιούμε εκτενή έλεγχο, τόσο της μελέτης, όσο και επί τόπου της κατασκευής, ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στα πραγματικά στοιχεία του εκτελεσθέντος έργου.

Στην περίπτωση που αναλαμβάνουμε την προμέτρηση των στοιχείων ενός έργου, τότε παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας, ώστε να διευκολύνεται η μετέπειτα παρακολούθηση του έργου ( παραγγελίες υλικών, πληρωμές συνεργείων κ.α. ).

Η αποκτηθείσα εμπειρία από την συμμετοχή μας σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα εγγυάται την ορθότητα των αποτελεσμάτων μας, τη συνέπεια και την ποιότητα της εργασίας μας.