Εκτιμήσεις

 Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης οικοπέδων, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και άλλων ακινήτων για την αγοροπωλησία ή μίσθωσή τους.

Δίνοντας βαρύτητα σε όλα τα στοιχεία που διασφαλίζουν την αξιοπιστία μιας εκτίμησης και πραγματοποιώντας εκτενή έρευνα αγοράς για κάθε ακίνητο, του οποίου αναλαμβάνουμε την εκτίμηση, διασφαλίζουμε την εξαγωγή αντικειμενικών και ρεαλιστικών συμπερασμάτων. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια όλες εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου και να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της χρονικής στιγμής της εκτίμησης.

Εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός ακινήτου σε δεδομένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες και τις εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Κύριος λόγος εκτίμησης ενός ακινήτου είναι η αγοροπωλησία ή η μίσθωση του ακινήτου. Επίσης πραγματοποιούμε εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας ενός ακινήτου, την δανειοδότηση από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τον ορισμό μονάδας αποζημίωσης, την επίλυση δικαστικών διαφορών, για ασφαλιστικούς σκοπούς ή σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών.