Βεβαίωση Μηχανικού

Το τεχνικό μας γραφείο παρέχει βεβαίωση Μηχανικού, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, κατόπιν αυτοψίας του ακινήτου σας, άμεσα και υπεύθυνα, ενώ αναλαμβάνει και τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος όπου αυτό απαιτείται.

Με τον Ν.4014/2011, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κλπ) επισύρουν αυστηρές ποινές και για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται διενέργεια αυτοψίας Μηχανικού στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητας του ακινήτου. Σε εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες απαιτείται και τοπογραφικό κατά ΕΓΣΑ-87. Οι βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών.